بازدید از پروژه هوشمند سازی معدن مس زرشوران

بازدید از پروژه هوشمند سازی معدن مس زرشوران

استارت پروژه هوشمند سازی HSE معادن و بازدید از معدن مس زرشوران در کنار دوست و استاد عزیزم مهندس خدیوی که در نهایت منجرب به پروژه یورت 43 و تولید اولین سامانه ایمنی معادن ایران مبتنی بر اینترنت اشیاء صنعتی گردید.