مانیتورینگ برای نظارت بر دسترسی از راه دور

  1. نظارت و حفاظت از دارایی های شما
  2. مهم نیست کی و کجا 24/7 
  3. صرفه جویی در زمان و پول با جلوگیری از دسترسی ناخواسته
  4. کنترل و اعطا دسترسی از راه دور
  5. گزارشات جامع 

C# IOT .net Core IIOT